Návštěv :
Celkem : 3041
Týden : 7
Dnes : 0
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 09.12.2018 16:08:16

Administrace

                                         

Něco z historie knihovny v Borkovanech.

 

    Velký význam pro kulturní život v obci mívaly a stále mají škola a knihovna.Tak tomu bylo a je i v Borkovanech.

       Krátký zápis o knihovně jsem našla  v kronice vedené kronikářem p.Ladislavem Plecháčem, řídícím učitelem v borkovanské škole. První zápis v kronice je v roce 1928, před tímto datem kronika není, a tedy kronikář získal informace pravděpodobně od pamětníků. V obci dříve bývala jedna knihovna farní a skromná knihovna ve škole pro žáky.  Kronikář se dále zmiňuje, že v roce 1910 byla založena knihovna tělocvičné jednoty Sokol, potom ji převzala tělocvičná jednota Orel. Knihovna čítala 250 svazků a /neuvěřitelných/ 110 čtenářů. Kde byla knihovna umístěna, není uvedeno. Knihovna školní pro žactvo má 115 svazků. Čítáren obecních ani spolkových není. Tolik nejstarší zápis v kronice.

      Dalších několik let není v kronice žádný záznam, nikdo kroniku nepsal. Podle pamětníků ve 2.světové válce knihovna nefungovala a knihy  byly čtenáři rozebrány. Asi v 50-tých letech byla knihovna obnovena a umístěna v přízemí budovy místní školy. Tenkrát to tam vypadalo úplně jinak. Místo velké třídy /dnes MŠ/ byly dvě menší místnosti a v jedné z nich  knihovnu obsluhovala paní učitelka Radka Červinková, učila 1. třídu. Poté nějaký čas pracovaly v knihovně p. Marie Sedlaříková a p. Marie Mrázková, co by studentky. Z dalšího zápisu v kronice, kolem roku 1966, také p. Ludmila Vytrhlíková a ředitelka školy p.  Jiřina Poláčková.

     Koncem 60-tých let se knihovna stěhuje do "Orlovny". Pamatuji si knihy vyskládané ve vysokých regálech podél stěny při vstupu do dřívějšího kina. V této knihovné, v ne moc dobrých podmínkách, pracovala nějaký čas p. Vlasta Ondrůjová a po ní knihovnu převzala p. Ludmila Požárová. V roce 1976 měla knihovna 769 svazků a 58 čtenářů.

     V roce 1977 se knihovna opět stěhuje a to do bývalé staré budovy MNV /dnešní nová víceúčelová budova u OÚ/. Knihovna vedená p. Požárovou byla velmi dobře hodnocena v rámci okresu. V roce 1978  měla knihovna 879 svazků a dobře fungoval výměnný fond  z knihovny v Kloboukách.

     V 80-tých letech, kdy byla dočasně zrušena docházka do místní školy, se knihovna  stěhuje do školy, do třídy dnešního 4. a 5. ročníku v 1. poschodí. Mimo jiné, vedle knihovny, v dnešní počítačové třídě, byla Česká spořitelna. Knihovnu nadále vedla p .Požárová. Opět nikde přesnější časové údaje. Údajně nějaký čas, po zahájení výuky ve škole v roce 1990 a než byla dostavěna víceúčelová budova, byla knihovna v prostorách dnešní výtvarné dílny ve dvoře školy.P. Požárovou střídá v knihovně p. Mirka Urbanová.

      Po ní  roce 1992 přebírá knihovnu p. Marcela Drápalová /roz. Bedřichová/. Stav knižního fondu je již 4 606 svazků. Dle sdělení a působení p. Drápalové se nic zásadního v knihovně nedělo.Bylo to vše jen o výpůjčkách.

      Vedle OÚ je dostavěna nová víceúčelová budova a knihovna se  stěhuje do nových prostor, doufám, že je to poslední stěhování. Hezké prostředí knihovny se  nachází v prvním poschodí a vstupuje se do něho přes místnost, kde je umístěna krásná výstava kraslic z Borkovan.  P. Drápalová  pracuje v knihovně do roku 1999 a po ní přebírá knihovnu  sl. Petra Nováková. Přebírá naučnou literaturu a beletrii pro dospělé, děti a mládež v počtu 5 292 svazků. Teď trochu statistiky, nebudu vypisovat každý rok, jen něco pro přehled. V roce 2001 je v knihovně 5 407 svazků a 59 čtenářů. V roce 2002 má knihovna 5 595 svazků a 32 čtenářů. V roce 2008 sl. Petra Nováková s prací v knihovně končí a předává knihovnu s počtem svazků 5 878 a 20 čtenářů p. Vladimíře Nádeníčkové.  Všechny bývalé knihovnice si určitě za svoji práci zaslouží poděkování.  O dalším dění a změnách v knihovně napíši příště.

     Bylo opravdu těžké získat nějaké informace o historii knihovny. Pokud by někdo něco o historii knihovny mohl říct, nebo mě opravit, doplnit, nechť mi toto sdělí. Za každou novou informaci budu ráda a předem za ni děkuji.

 

      Poděkování za informace patří: OÚ za zapůjčení kronik, p. Ludmile Matulové, p. Jaroslavu Urbanovi, p. Marii Sedlaříkové, p. Marii Mrázkové,  p. Vlastě Ondrůjové a p. Marcele Drápalové.

 

Zpracovala: 1.3.2012 Vladimíra Nádeníčková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecní knihovna Borkovany dnes....

 

 

     1. 1. 2009 jsem po sl. Petře Novákové převzala knihovnu a Petra mě ochotně  do práce v knihovně zasvětila.  Při půjčování knih a časopisů byla používána kartičková a sáčková  metoda. Všechny uzávěrky - denní, měsíční a roční se prováděly ručně.

 

     Protože doba jde dopředu, myslím po technické stránce, tak tomu bylo i v naší knihovně. V roce 2010 byl zakoupen nový počítač s nezbytným internetem, který je k dispozici čtenářům / i ostatním občanům / v půjčovní době zdarma. V srpnu 2010 byla zprovozněna webová stránka knihovny.

 

     V roce 2011 byla knihovně Borkovany na žádost zřizovatele knihovny - Obce Borkovany přidělena Ministerstvem kultury dotace na pořízení knihovního programu "Clavius", včetně nového počítače a tiskárny. S katalogizací knih bylo započato 20.9.2011. Zhruba 6 000 svazků bylo, se všemi údaji o knize, zavedeno do počítače, každá kniha byla označena čárovým kódem. Totéž bylo provedeno asi u 700 ks periodik. Byla to téměř čtyřměsíční mravenčí práce. Knihy byly zárověň opatřeny novými obaly. Připravuje se zprovoznění on line - web katalogu, t. j., že veřejnost bude mít možnost nahlédnout do seznamu knih v naší knihovně.

 

     V lednu 2012 byli čtenáři, jak přicházeli do knihovny, registrováni, každý čtenář obdržel novou průkazku s čárovým kódem. Od února 2012 se již půjčují knihy a časopisy pomocí programu Clavius. Ještě se musím učit, je to spousta nových informací, určitě však budu těchto nových možností využívat.

 

      Ke konci roku 2011 bylo v naší knihovně 5 812 svazků. Pújčeno bylo   2 162  knih a 322 periodik, výpůjček  využilo  85 registrovaných čtenářů, t. j. asi 11% obyvatelstva. Bylo vyřazeno 202 ks knih jako zastaralých a poškozených. V knihovně je také s úspěchem využíván výměnný fond z knihovny v Břeclavi. Hlavní prioritou však  zůstává nákup nových knih všech žánrů - beletrie a naučná literatura pro dospělé, děti a mládež. Nákup knih a časopisů je samozřejmě finančně limitovaný.

 

     Chválím  také dobrou spolupráci s místní ZŠ a MŠ. Opět chystám na březen akci čtení dětem.  Čtení  dětem se zúčastňují  i naše čtenářky. Akce jsou popsány včetně fotografií na web. stránce v kolonce "Akce".  Vyloženě s jinými organizacemi nespolupracujeme, ale ze všech organizací máme čtenáře.

 

     Přála bych si, aby čtenáři byli spokojeni a rádi do knihovny chodili. Respektuji jejich požadavky a přání ohledně nákupu knih a periodik.  Přeji všem čtenářům pohodu u dobré knihy a tímto zvu všechny občany, děti a mládež do naší malé knihovny - určitě přijďte. Je otevřeno každý čtvrtek v době od 16,00 do 19,00 hodin.

 

     Poděkování za spolupráci při zprovoznění programu patří: p. starostovi Mgr. Radku Valentovi, p. Marcele Čutové, p. Silvii Polové a p. Jarmile Smolové z Břeclavi.

 

 

V Borkovanech dne 6.3.2012 

Vladimíra Nádeníčková

 

 

                                         /////////////////////////////////////////////